Charakteristika projektu

 

VYTVOŘENÍ A PILOTNÍ OVĚŘENÍ SYSTÉMU ŠKOLENÍ V OBECNÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍCH DOBROVOLNÍKŮ PŘI AKCÍCH PRO VEŘEJNOST

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

https://palestradobrovolnik.webnode.cz//

 

Datum zahájení projektu: 2. 7. 2012

Datum ukončení projektu: 30. 10. 2013

CZ.1.07/3.1.00/37.0216

 

Cílem projektu bylo vytvoření a pilotní ověření vzdělávacího systému a s tím související studijní opory pro vzdělávání v oblasti dobrovolnictví se zaměřením na sportovní aktivity a sportovní akce pro nejširší veřejnost a tím podpora aktivních občanů. Cílem je podpora a rozvoj lokálních aktivit a regionů, jejíž neoddělitelnou součástí sportovní akce jsou.

 

            Hlavním cílem bylo vytvořestruktury seminářů, kde dobrovolníci získávají v konkrétních oblastech potřebné znalosti a dovednosti, jelikož pozice organizátora (včetně dobrovolníků) nese velkou odpovědnost. Nutné je dobře reagovat na vzniklé problémy, schopnost komunikace s diváky a závodníky, spolupráce s policií při zajištění závodu, základní právní povědomí, poskytnutí první pomoci, apod.

Součástí projektu bylo uspořádání pilotního školení dobrovolníků a ověření vytvořených modulů a opor. Tato školení probíhala ve městech ČR - Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem a Brně.

V rámci projektu byla zahrnuta příprava studijní opory pro navržené bloky tak, aby organizátory sportovních akcí nová školení dobrovolníků příliš nezatěžovala. V rámci projektu byla zahrnuta i propagace - workshopy pro organizátory akcí, mediální a PR aktivity projektu se zaměřením na sportovní akce.

            Během projektu byl na základě rešerší zahraničních materiálů, zkušeností žadatele a spolupráce s organizátory sportovních akcí z celé ČR a dalšími spolupracovníky, připraven návrh komplexního vzdělávacího systému pro dobrovolníky na sportovních akcích s tím, že většina kompetencí bude uplatnitelných i na dalších akcích pro veřejnost, bez vazby na sport. Přesné vymezení bloků výuky, obsahu vybraných seminářů, studijních e-learningových opor i realizace pilotního ověření bylo realizováno ve spolupráci s odborníky z dané oblasti.

            Samotné pilotní ověření proběhlo ve městech ČR - v Olomouci, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem a Brně. Důvodem výběru těchto měst jsou běžecké závody RunCzech, které jsou v regionu největšími sportovními akcemi pro veřejnost a organizátor tempo team přislíbil spolupráci při oslovení stávajících i budoucích dobrovolníků.

Na podporu projektu proběhlo 6 workshopů pro organizátory, které současně sloužily jako mediální podpora plánovaných aktivit.

Realizace 8 studijních opor pro e-learningovou výuku pomáhá s následným vzděláváním dobrovolníků všem organizátorům výrazným snížením nákladů na případné vzdělávání. 

Potřebnost projektu:

                Přínosem pro cílovou skupinu je zvýšení odbornosti a tím i zvýšení uplatnitelnosti nejen v rámci organizování sportovních akcí, ale i na trhu práce. Sportovní a společenské akce jsou důležitou součástí aktivního života v regionu. Jedná se obvykle o akce s velkým přesahem do života daného místa a záleží v podstatě pouze na velikosti konkrétní akce. Všechny tyto akce potřebují dobrovolníky, kteří ve spolupráci s organizačním výborem realizaci zajistí.

                V rámci tohoto projektu se chceme zaměřit na sportovní akce, kompetence dobrovolníků jsou však použitelné napříč celým spektrem akcí. Malá akce s účastí desítek aktivních účastníků má dopad na obec nebo městskou část, velká akce s několika stovkami až tisíci účastníků bude mít dosah na město, region, případně na celou republiku. Dobrovolníci jsou obvykle místní obyvatelé a právě provázání aktivních účastníků - dobrovolníků - se zviditelněním místa konání přináší efekt v rozvoji komunity.  Motivací pro účast bude získání odborných kompetencí v oblasti, kterých se aktivně a dobrovolně příjemci účastní. Díky těmto znalostem a dovednostem budou moci dobrovolníci pracovat na zajímavějších a odpovědnějších pozicích, což jim přinese možné větší zapojení a následně i možnost profesionální práce v oblasti organizace (nejen) sportovních akcí. Zvýší se tím jejich uplatnitelnost na trhu práce. První dva bloky plánované do oblasti obecných kompetencí jim přinesou školení v oblastech, která jsou použitelná v nejširším slova smyslu - základy první pomoci a základy komunikace.

Potřeba proškolených dobrovolníků na sportovních akcích je dlouhodobě diskutována organizátory sportovních akcí, potřeba vytvoření kvalitních týmů "poloprofesionálů" z řad dobrovolníků je nutná. Přínosem pro tuto skupinu je vedle jejich dobrého pocitu z odvedené práce (proto se stávají dobrovolníky) možnost se v rámci přípravy na dobrovolnickou činnost vzdělat v obecných i odborných kompetencích a tím získat možnost odpovědnějšího a odbornějšího poskytování služeb, většího přehledu a rozhledu a tím i možnosti dalšího rozvoje již třeba mimo dobrovolnický sektor. Zvýší se tím jejich uplatnitelnost na trhu práce. V posledních letech se zájem o dobrovolnou a bezplatnou pomoc se zvyšuje, ale zdaleka ještě nedosahujeme množství a kvality dobrovolníků při akcích např. v západní Evropě. Musíme si uvědomit, že u sportovních akcí nejde "jen" o zajištění závodu, ale v mnoha případech o zdraví a životy závodníků. Existují bezpečnostní předpisy na vybavení, ale samotné zajištění tratí je nedostatečné, organizátor mnohdy využívá pomoci dětí a mládeže, kteří ale nemají životní zkušenosti a odpovědnost potřebnou pro zajištění bezpečnosti. Je proto třeba motivovat a vychovávat odpovědně (a tím i proškolené) dobrovolníky z řad ÚDV, protože takto zkušení a připravení dobrovolníci budou na svých místech odpovědní a platní v oblasti bezpečnosti diváků a závodníků.

 

Cíl projektu - vytvoření vzdělávacího programu pro dobrovolníky, kteří jsou aktivní v rámci sportovních akcí.

 

Aktivity v rámci projektu:

1. Analýza stávajících metodik v ČR a zahraničí

2. Návrh okruhů a struktury seminářů pro vzdělávání dobrovolníků

3. Vytvoření obsahu jednotlivých seminářů pro pilotní ověření

4. Tvorba studijních opor

5. Pilotní ověření

6. Workshopy

 

Více informací naleznete v jednotlivých záložkách.