VŠTVS PALESTRA                                                        

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Akreditovaná VŠTVS PALESTRA je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

 Bakalářské studium:
 

 • Sportovní a kondiční specialista (také s možností specializace Wellness)
 • Sportovní a volnočasový pedagog (také s možností specializace Edukace dospělých a seniorů)


Magisterské studium:

 • Wellness specialista

 

Základní modul je zaměřen na:

Osvojení základních vědomostí a dovedností z biomedicínských a sportovních disciplín (včetně didaktik), které podle své další specializace studenti využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, a při organizování vhodného režimu volného času budoucích klientů, ale i při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách.

Osvojení základní terminologie, která umožní studentům odbornou komunikaci a to i ve vybraném cizím jazyku.

Seznámení s historickými, ale především se současnými trendy a směry vývoje jednotlivých studijních oborů, které poskytnou studentům východiska pro utváření samostatných názorů a zdůvodněných postupů při řešení modelových profesních situací v druhém cyklu.

Prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání faktorů, které je ohrožují.

Cílové i obsahové zaměření specializačních modulů umožňuje studentům orientovat se podle zájmu na obor Sportovní a kondiční specialista nebo Sportovní a volnočasový pedagog. Vzhledem k budoucí profesi absolventů se klade značný důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí. Proto tyto moduly také zahrnují vyšší objem prakticky zaměřené výuky a odborné praxe.

Studijní předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, z nichž si student volí podle svého zájmu a budoucí profesní specializace. Výsledky jednotlivých předmětů v příslušných semestrech jsou hodnoceny zápočty, klasifikovanými zápočty, zkouškami, soubornými zkouškami. Výuková zátěž každého předmětu je současně ohodnocena určitým počtem kreditů. Použitá forma hodnocení, včetně kreditů, je uvedena ve studijním plánu a tematických plánech jednotlivých předmětů.

Absolventi se stanou kvalifikovanými odborníky pro širokou oblast volného času, organizátory pro oblast tělesné výchovy a sportu a manažery pro tyto oblasti. Sportovní a kondiční specialisté najdou pracovní uplatnění v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, v oblasti cestovního ruchu, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. Absolventi oboru Sportovní a volnočasový pedagog mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je:

Maturitní zkouška

Ústní přijímací pohovor zaměřený na zájem o vybraný obor

Při přijímacím řízení bude zohledněna praxe v oblasti tělovýchovné, pedagogické a sociální

Zájemci o studium předloží doklad o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení o tom, že nejsou a nebyli trestně stíháni za mravnostní delikty

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 190 kreditů. V tomto počtu je i 15 kreditů za obhájenou bakalářskou práci. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve "Studijním a zkušebním řádu".
Možnosti přijetí na navazující magisterské studium - Úspěšní absolventi školy mohou pokračovat ve studiu na školách, které realizují navazující magisterské studium.

Více informaci na https://vstvs.palestra.cz/
 

Studijní obor Sportovní a kondiční specialista

Studenti oboru Sportovní a kondiční specialista, získají základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti v oblasti biomedicínských předmětů, v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti tělesné výchova a sportu, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů si rozšíří vědomosti a dovednosti v řadě dalších sportovních disciplin.
V rámci odborné praxe si studenti mohou vybrat zaměření cvičitelské, sportovně výkonnostní a sportovně kvalifikační. Seznámí se se specifičností práce s klienty, kteří mají odlišné potřeby a možnosti při realizaci pohybových aktivit, získají dovednost vést sportovní aktivity na různé výkonnostní úrovni v různých typech tělovýchovných, sportovních a sociálních zařízení a mohou využít svých výkonnostních možností ve vybraných sportovních disciplínách.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

Didaktiky TV, psychologie sportu, teorie a metodiky vybrané sportovní disciplíny

Kineziologie, fyziologie tělesné zátěže, tělovýchovného lékařství

Obhajoby bakalářské práce.

Absolventi tohoto studijního oboru získají uplatnění jako sportovní a kondiční specialisté v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve výrobních i nevýrobních podnicích, v oblasti cestovního ruchu, v armádě a u policie, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově.


Studijní obor Sportovní a volnočasový pedagog

Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi.

Absolventi dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale dokáží tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnýmijedinci. V rámci odborné praxe studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

Didaktiky TV, vývojové a sociální psychologie, zdravotní TV

Pedagogiky, speciální pedagogiky, teorie a praxe vybrané zájmové činnosti

Obhajoby bakalářské práce

Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.


Magisterské studium Wellness specialista

Zcela nový studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti. 

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně mají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa studia jsme také respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

 

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia:

Absolvent je schopen:

 • orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky a využít tyto znalosti ve své profesi;
 • kriticky zhodnotit pozitivní i případně negativní důsledky vlivu jednotlivých programů wellness na jedince a skupiny klientů;
 • orientovat se ve světových trendech wellness a umět na základě jejich analýzy posoudit možnost jejich aplikace v podmínkách vybraných wellness center;
 • zpracovat výzkum zaměřený na vybraná aktuální témata z wellness  a interpretovat získaná data;
 • zpracovat wellness programy, jako podklad pro grantové přihlášky;
 • respektovat profesní a etické zásady při realizaci wellness aktivit;
 • analyzovat a zhodnotit kvalitu wellness programu z hlediska celkové péče o klienty, rekrutující se z celého pestrého populačního spektra, s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám.
 • připravit, koordinovat, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat průběh projektů a kampaní
  zaměřených na propagaci zdokonalování wellness aktivit;
 • na základě teoretických znalostí získaných v průběhu studia navrhnout vhodné wellness programy pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, fyzické zdatnosti, případně k zdravotnímu oslabení nebo k limitům handicapovaných;
 • organizačně a personálně zajistit realizaci wellness programů včetně vlastního podílu na jejich realizaci;
 • posoudit možnosti dané lokality pro realizaci specificky zaměřených wellness programů;
 • při zpracování konkrétních wellness programů respektovat principy vyplývající z interkulturní výchovy;
 • projektování wellness programů speciálně zaměřených na aktivity v přírodě s respektováním principů environmentalistiky.

Absolventi studijního oboru získají kvalifikaci pro výkon profese Wellness specialista, budou díky náročnosti a zaměření obsahu studijního programu vhodně připraveni jak pro pojetí komplexní péče o různé skupiny klientů,  tak i pro  řízení provozu wellness center.

Absolventi navazujícího magisterského studia s kvalifikací Wellness specialista najdou uplatnění v samostatných wellness centrech, ve wellness centrech v rámci hotelových, balneo či lázeňských provozů. Další uplatnění najdou v institucích se zaměřením na wellness služby v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, profesní sdružení aj.).